පැති-ප්‍රදේශය-ලාංඡනය

නව ක්‍රීඩකයින් පමණි. පළමුවෙන්ම සැබෑ සමබරතාවයෙන් ඇවිදීම සිදු වේ. ප්‍රසාද දීමනාව 50x ක් හෝ නිදහස් භ්‍රමණයන්ගෙන් ලැබෙන ජයග්‍රහණයන්, එක් ක්‍රීඩාවකට දායකත්වය වෙනස් විය හැකිය. පඩිපාලක අවශ්‍යතාවය ගණනය කරනු ලබන්නේ ප්‍රසාද ඔට්ටු මත පමණි. ප්‍රසාද දීමනාව දින 30 ක් සඳහා / වලංගු වේ. උපරිම පරිවර්තනය: ප්‍රසාද මුදල මෙන් 5 ගුණයක් හෝ නිදහස් භ්‍රමණයන්ගෙන්: $ / £ / € 20 හෝ 200 kr. සම්පූර්ණ නියමයන් අදාළ වේ.


අදම ලියාපදිංචි වන්න!