બાજુ-વિસ્તાર લોગો

ફક્ત નવા ખેલાડીઓ. હોડ પ્રથમ વાસ્તવિક સંતુલન માંથી થાય છે. X૦x બોનસ અથવા ફ્રી સ્પીનોમાંથી પેદા થતી કોઈપણ જીતેલામાં રમત ફાળો ફાળો આપી શકે છે. હોડની જરૂરિયાતની ગણતરી ફક્ત બોનસ બેટ્સ પર કરવામાં આવે છે. ઇશ્યૂના 7 દિવસ માટે 30 દિવસ / ફ્રી સ્પીન માટે બોનસ માન્ય છે. મહત્તમ રૂપાંતર: 5 વખત બોનસની રકમ અથવા મફત સ્પિનમાંથી: $ / £ / € 20 અથવા 200 કે.આર. સંપૂર્ણ શરતો લાગુ.


આજે સાઇન અપ કરો!