பக்க பகுதி-லோகோ

புதிய வீரர்கள் மட்டுமே. முதலில் உண்மையான சமநிலையிலிருந்து வேகரிங் ஏற்படுகிறது. 50x போனஸ் அல்லது இலவச சுழல்களிலிருந்து உருவாக்கப்படும் எந்த வெற்றிகளும், ஒரு விளையாட்டுக்கு பங்களிப்பு மாறுபடலாம். வேகப்பந்து தேவை போனஸ் சவால் மீது மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறது. போனஸ் 30 நாட்கள் / இலவச சுழல்களுக்கு செல்லுபடியாகும். அதிகபட்ச மாற்றம்: போனஸ் தொகையை விட 5 மடங்கு அல்லது இலவச சுழல்களிலிருந்து: $ / £ / € 20 அல்லது 200 கி.ஆர். முழு விதிமுறைகள் பொருந்தும்.


இன்று பதிவு செய்க!